0%

JS获取页面内任意鼠标点击元素的ID和Class

代码很简单,如下,兼容chrome和IEdocument.onclick = function(e) {
var e = e ? e : window.event;
var tar = e.srcElement || e.target;
var tarClass = tar.className;
// var tarClass = $(tar).attr(‘class’);
var tarId = tar.id;
// var tarId = $(tar).attr(‘id’);

console.log(tarClass);
console.log(tarId);

}


说下用处,肯定不是为了获取点击元素的ID和Class

这里用到的一个地方可能就是模拟select标签的下拉层,当select处于下拉状态时点击页面其他区域,下拉层隐藏。可以判断点击元素的CLASS或者ID是否为下拉层来实现。